| |
Home > 고객센터 > 공지사항
 
작성일 : 16-07-18 17:41
Zen LoadBalancer 자료
 글쓴이 : 달빛
조회 : 12,560  
   ZENLB 표준제안자료-160708r01.pdf (1.7M) [45] DATE : 2016-07-18 17:41:56
   ZBA64EE4000-Datasheet.pdf (710.4K) [2] DATE : 2016-07-18 17:41:56

멀티벤더 64비트 부하분산 솔루션-ZEN LB 자료 입니다. 
   
 

회사명 : 넷큐리티 주식회사 대표 : 이종철 사업자등록번호 : 113-86-63474 전화 : 070-7874-5100 팩스 : 070-7874-5445
주소 : 서울시 구로구 디지털로31길 38-21 이엔씨벤처드림타워3차 303호
Copyright ⓒ 2012 넷큐리티 주식회사, All rights reserved.